นายธีระพงษ์ อภัยภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ

    
นางสาวอารยา อวลนวน

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    
นายชวนนท์ กัลยา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมง

    
นางเสาวนีย์ สาลีโท

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

    
นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฟารีซี มะหมัด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายถาวร แสงโสภา

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรทิพย์ นุ่นคง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิรัลพัชร บุญโท

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอรพรรณ บุญโท

จ้างเหมาตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร

จ้างเหมาตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนังานจ้างเหมา)
    
นายนิติพันธ์ พลอาจ

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางสาวสุภาสรัตน์ กฤษณพันธุ์

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยา ละอองเทพ

จ้างเหมาตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายทีปกร อุ่นฤกษ์

จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ