นายเดชา ปรัชญารัตน์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองกฏหมาย

 กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐    law.fisheries@gmail.com   02-561-2928   02-940-6555   แฟนเพจ