บุคลากรกองกฏหมาย
นายเดชา ปรัชญารัตน์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

 กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐