ว่าง

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    


นางสาวธนภร ฟักป้อม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นายวรวุฒิ พุ่มพูล

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายจิราวุฒิ แซ่ลิ้ม

พนักงานขับรถยนต์
    
นายประพจน์ ถึงเจริญ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นางสาวศิริพร จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางสาวเฟื่องฟ้า เพชรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาวซารีฟ๊ะ ปุเตะ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
    


นายสมพร เกื้อสกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายเจริญพงศ์ สุขโข

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวปริชาติ สงช่วย

นิติกร
(ปฏิบัติการ)
    
นางเกศสุดา แสงมณี

นักวิชาการประมง
    


นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวศรีประภา บุตรดามา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเอกพล รัตนพันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายทรงพล ศรีมหาดไทย

นักวิชาการประมง
    


นายศิวะ ธนาพล

ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
    
นางสำรวย ชุมวรฐายี

ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์
    
นายสุวิท ชูช่วย

ประมงอำเภอดอนสัก
    
นายอัศวิน แก้วคง

ประมงอำเภอเกาะพะงัน
    


นายนันทชัย ลิ้มสุรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางจิราพร เลิศไกร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายเชาวลิต เพชรน้อย

ประมงอำเภอเกาะสมุย
    
นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ

ประมงอำเภอท่าฉาง
    
นางพิไลพร ทองมาก

ประมงอำเภอท่าชนะ
    
นายเสน่ห์ รัตนสำเนียง

ประมงอำเภอไชยา
    


นายทศพร ทศพล

ประมงอำเภอบ้านนาเดิม
    
นางสาววรางคนา เอกวรรณัง

ประมงอำเภอพระแสง
    
นายสุวิชา ใจเปี่ยม

ประมงอำเภอพุนพิน
    
นางสาวสุมาลี จันทร์ปรางค์

ประมงอำเภอเวียงสระ
    


นายศุภชัย ตะเคียนทอง

ประมงอำเภอบ้านตาขุน
    
นายภคิน ปานะบุตร

ประมงอำเภอวิภาวดี
    
นายนพดล ส้มเกลี้ยง

ประมงอำเภอบ้านนาสาร
    


นายภูริทัต กุ้งทอง

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ