บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    


นางสาวธนภร ฟักป้อม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางสาวจิตติมา ศูภลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายจิราวุฒิ แซ่ลิ้ม

พนักงานขับรถยนต์
    
นายประพจน์ ถึงเจริญ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นางสาวศิริพร จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางสาวเฟื่องฟ้า เพชรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายสมพร เกื้อสกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายเจริญพงศ์ สุขโข

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางเกศสุดา แสงมณี

นักวิชาการประมง
    


นายภูษิต จันทร์เพชร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายสิงหนาท ภู่ไพบูลย์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวศรีประภา บุตรดามา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเอกพล รัตนพันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายทรงพล ศรีมหาดไทย

นักวิชาการประมง
    


นายศิวะ ธนาพล

ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
    
นายประภาส ขาวหนูนา

ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์
    
นางสาวสุมาลี จันทร์ปรางค์

ประมงอำเภอดอนสัก
    


นายนันทชัย ลิ้มสุรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นายนพดล ส้มเกลี้ยง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางกมลศิริ รักกมล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายประเสริฐ์ คงขน

ประมงอำเภอเกาะพะงัน
    
นางจีรพร เรื่องรักษ์

ประมงอำเภอเวียงสระ
    
นายบุญเลิศ บุญแก้วขวัญ

ประมงอำเภอท่าฉาง
    
นายนิรันดร์ พรหมครวญ


(ประมงอำเภอไชยา)
    


นายเชาวลิต เพชรน้อย

ประมงอำเภอเกาะสมุย
    
นางพิไลพร ทองมาก

ประมงอำเภอท่าชนะ
    
นางสาววรางคนา เอกวรรณัง

ประมงอำเภอพระแสง
    
นายสุวิชา ใจเปี่ยม

ประมงอำเภอพุนพิน
    


นายทศพร ทศพล

ประมงอำเภอบ้านนาเดิม
    
นายศุภชัย ตะเคียนทอง

ประมงอำเภอบ้านตาขุน
    
นายภาคิน ปานะบุตร

ประมงอำเภอวิภาวดี
    
นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ

ประมงอำเภอบ้านนาสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130