บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอิทธิพล ขวาไทย

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    


นางสาวธนภร ฟักป้อม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางสาวจิตติมา ศูภลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายจิราวุฒิ แซ่ลิ้ม

พนักงานขับรถยนต์
    
นายประพจน์ ถึงเจริญ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นางสาวศิริพร จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางสาวเฟื่องฟ้า เพชรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายสมพร เกื้อสกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายเจริญพงศ์ สุขโข

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวปริชาติ สงช่วย

นิติกร
(ปฏิบัติการ)
    
นางเกศสุดา แสงมณี

นักวิชาการประมง
    


นายภูษิต จันทร์เพชร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวศรีประภา บุตรดามา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเอกพล รัตนพันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายทรงพล ศรีมหาดไทย

นักวิชาการประมง
    


นายศิวะ ธนาพล

ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
    
นางสำรวย ชุมวรฐายี

ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์
    
นางสาวสุมาลี จันทร์ปรางค์

ประมงอำเภอเวียงสระ
    


นายนันทชัย ลิ้มสุรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นายนพดล ส้มเกลี้ยง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางกมลศิริ รักกมล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ

ประมงอำเภอเกาะพะงัน
    
นางจีรพร เรื่องรักษ์

ประมงอำเภอดอนสัก
    
นายบุญเลิศ บุญแก้วขวัญ

ประมงอำเภอท่าฉาง
    
นายเสน่ห์ รัตนสำเนียง


(ประมงอำเภอไชยา)
    


นายเชาวลิต เพชรน้อย

ประมงอำเภอเกาะสมุย
    
นางพิไลพร ทองมาก

ประมงอำเภอท่าชนะ
    
นางสาววรางคนา เอกวรรณัง

ประมงอำเภอพระแสง
    
นายสุวิชา ใจเปี่ยม

ประมงอำเภอพุนพิน
    


นายทศพร ทศพล

ประมงอำเภอบ้านนาเดิม
    
นายศุภชัย ตะเคียนทอง

ประมงอำเภอบ้านตาขุน
    
นายภาคิน ปานะบุตร

ประมงอำเภอวิภาวดี
    
นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ

ประมงอำเภอบ้านนาสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130