บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอิทธิพล ขวาไทย

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    


นางสาวธนภร ฟักป้อม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นายจิราวุฒิ แซ่ลิ้ม

พนักงานขับรถยนต์
    
นายประพจน์ ถึงเจริญ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นางสาวศิริพร จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางสาวเฟื่องฟ้า เพชรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายสมพร เกื้อสกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายเจริญพงศ์ สุขโข

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวปริชาติ สงช่วย

นิติกร
(ปฏิบัติการ)
    
นางเกศสุดา แสงมณี

นักวิชาการประมง
    


นายภูษิต จันทร์เพชร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวศรีประภา บุตรดามา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเอกพล รัตนพันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายทรงพล ศรีมหาดไทย

นักวิชาการประมง
    


นายศิวะ ธนาพล

ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
    
นางสำรวย ชุมวรฐายี

ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์
    
นายสุวิท ชูช่วย

ประมงอำเภอดอนสัก
    
นายบุญเลิศ บุญแก้วขวัญ

ประมงอำเภอท่าฉาง
    


นางสาวจิตติมา ศุภลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายนันทชัย ลิ้มสุรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางจิราพร เลิศไกร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายเชาวลิต เพชรน้อย

ประมงอำเภอเกาะสมุย
    
นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ

ประมงอำเภอเกาะพะงัน
    
นางพิไลพร ทองมาก

ประมงอำเภอท่าชนะ
    
นายเสน่ห์ รัตนสำเนียง

ประมงอำเภอไชยา
    


นายทศพร ทศพล

ประมงอำเภอบ้านนาเดิม
    
นางสาววรางคนา เอกวรรณัง

ประมงอำเภอพระแสง
    
นายสุวิชา ใจเปี่ยม

ประมงอำเภอพุนพิน
    
นางสาวสุมาลี จันทร์ปรางค์

ประมงอำเภอเวียงสระ
    


นายศุภชัย ตะเคียนทอง

ประมงอำเภอบ้านตาขุน
    
นายภคิน ปานะบุตร

ประมงอำเภอวิภาวดี
    
นายนพดล ส้มเกลี้ยง

ประมงอำเภอบ้านนาสาร
    


นางสาวปิยาภรณ์ หนูอักษร

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    
นางสาวศุภกานต์ ปันม้า

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    
นายธีรพล จันทบูรณ์

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    


นายณัฐพล มากสุข

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    
นางสาวปวีณนุช จันทรมณี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    
นางสาววรรณพร เสวกจันทร์

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    


นายสุวิทย์ ศรีทอง

จ้างเหมาบริการ
    
นายภูริทัต กุ้งทอง

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130