บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    


ว่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายภูษิต จันทร์เพชร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายสมพร เกื้อสกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวจิตติมา ศูภลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายจิราวุฒิ แซ่ลิ้ม

พนักงานขับรถยนต์
    
นายประพจน์ ถึงเจริญ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    


นางสาวศิริพร จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางสาวเฟื่องฟ้า เพชรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นางสาวศิริวรรณ ศรีรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวศรีประภา บุตรดามา

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเอกพล รัตนพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายทรงพล ศรีมหาดไทย

นักวิชาการประมง
    


นายเจริญพงศ์ สุขโข

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางเกศสุดา แสงมณี

นักวิชาการประมง
    


นายเอกรักษ์ หวังหลำ

ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
    
นายประภาส ขาวหนูนา

ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์
    
นางสาวสุมาลี จันทร์ปรางค์

ประมงอำเภอดอนสัก
    


นายนันทชัย ลิ้มสุรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นายนพดล ส้มเกลี้ยง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางกมลศิริ รักกมล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


ว่าง

ประมงอำเภอเกาะสมุย
    
นายประเสริฐ์ คงขน

ประมงอำเภอเกาะพะงัน
    
นางพิไลพร ทองมาก

ประมงอำเภอท่าชนะ
    
นายบุญเลิศ บุญแก้วขวัญ

ประมงอำเภอท่าฉาง
    
นายนิรันดร์ พรหมครวญ


(ประมงอำเภอไชยา)
    
นายสุวิชา ใจเปี่ยม

ประมงอำเภอพุนพิน
    


นายทศพร ทศพล

ประมงอำเภอบ้านนาเดิม
    
นายศุภชัย ตะเคียนทอง

ประมงอำเภอบ้านตาขุน
    
นายภาคิน ปานะบุตร

ประมงอำเภอวิภาวดี
    
นางจีรพร เรื่องรักษ์

ประมงอำเภอเวียงสระ
    
นายศิวะ ธนาพล

ประมงอำเภอพระแสง
    
นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ

ประมงอำเภอบ้านนาสาร
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130