นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต

ประมงจังหวัดพิจิตร
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาววันวิษา งามสม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นายอภิชาติ สองเมืองสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายธราพงษ์ หงษ์ยนต์

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวจริยา คำคม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสุภาพร ชัยชิต

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอโพทะเล
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอบึงนาราง

    
นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์

ประมงอำเภอเมืองพิจิตร
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอสากเหล็ก

    
นายเทิดศักดิ์ มิตรวงค์

ประมงอำเภอตะพานหิน
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอทับคล้อ

    
นางศุทธิกานต์ มหาวิจิตร

ประมงอำเภอบางมูลนาก
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอดงเจริญ

    


นายเจษฎาพงษ์ ขำวิลัย

ประมงอำเภอสามง่าม
(ชำนาญงาน)

ดูแลด้านประมงอำเภอวชิรบารมี

    
นายชำนาญ บุญเกิด

ประมงอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ชำนาญงาน)

ดูแลด้านการประมงอำเภอวังทรายพูน

    


นายศักดิ์ชัย อินทรทัศน์

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายดุริยะ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
-ว่าง-

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ