บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
นายประวิทย์ ละออบุตร

ประมงจังหวัดพิจิตร
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวธันยธรณ์ พรหมประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสุภาพร ชัยชิต

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายธราพงษ์ หงษ์ยนต์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเจษฎาพงษ์ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวดาว ปราณีตพลกรัง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นายศักดิ์ชัย อินทรทัศน์

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายมณเฑียร เพ็ชรคง

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายดุริยะ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประภาส แก้วโยชน์

ประมงอำเภอเมืองพิจิตร
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอสากเหล็กและอำเภอวังทรายพูน

    
ว่าง

ประมงอำเภอตะพานหิน
(อาวุโส)
    
นางศุทธิกานต์ มหาวิจิตร

ประมงอำเภอบางมูลนาก
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอดงเจริญ

    


นายอาคม ดำแดง

ประมงอำเภอโพทะเล
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอทับคล้อ

    
นายณรงค์เดช เขียวสะ

ประมงอำเภอสามง่าม
(อาวุโส)

ดูแลด้านการประมงอำเภอวชิรบารมี

    
นายชำนาญ บุญเกิด

ประมงอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ปฏิบัติงาน)

ดูแลด้านการประมงอำเภอตะพานหินและอำเภอบึงนาราง

    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367