นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต

ประมงจังหวัดพิจิตร
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวนิษาชล นุ่มอ่วม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายอภิชาติ สองเมืองสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุภาพร ชัยชิต

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายธราพงษ์ หงษ์ยนต์

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ
    


นายณัฐวุฒิ เสนเนียม

ประมงอำเภอโพทะเล
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอบึงนาราง

    
นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์

ประมงอำเภอเมืองพิจิตร
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอสากเหล็ก

    
นายเทิดศักดิ์ มิตรวงค์

ประมงอำเภอตะพานหิน
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอทับคล้อ

    
นางศุทธิกานต์ มหาวิจิตร

ประมงอำเภอบางมูลนาก
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอดงเจริญ

    


นายเจษฎาพงษ์ ขำวิลัย

ประมงอำเภอสามง่าม
(ชำนาญงาน)

ดูแลด้านประมงอำเภอวชิรบารมี

    
นายชำนาญ บุญเกิด

ประมงอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ปฏิบัติงาน)

ดูแลด้านการประมงอำเภอวังทรายพูน

    


นายศักดิ์ชัย อินทรทัศน์

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายดุริยะ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชนะศักดิ์ อินชเง้อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกพร คชนิล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวจิดาภา ชัยวิเศษ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวชนิสรา ภูมินทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ