บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
นายสุธี สินสุนทร

ประมงจังหวัดพิจิตร
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวนิษาชล นุ่มอ่วม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายอภิชาติ สองเมืองสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุภาพร ชัยชิต

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายธราพงษ์ หงษ์ยนต์

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายประเดียว คำศรี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายศักดิ์ชัย อินทรทัศน์

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายมณเฑียร เพ็ชรคง

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายดุริยะ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายณัฐวุฒิ เสนเนียม

ประมงอำเภอโพทะเล
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอบึงนาราง

    
-ว่าง-

ประมงอำเภอเมืองพิจิตร
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอสากเหล็ก

    
นายเทิดศักดิ์ มิตรวงค์

ประมงอำเภอตะพานหิน
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอทับคล้อ

    
นางศุทธิกานต์ มหาวิจิตร

ประมงอำเภอบางมูลนาก
(อาวุโส)

ดูแลด้านประมงอำเภอดงเจริญ

    


นายเจษฎาพงษ์ ขำวิลัย

ประมงอำเภอสามง่าม
(ชำนาญงาน)

ดูแลด้านประมงอำเภอวชิรบารมี

    
นายชำนาญ บุญเกิด

ประมงอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ปฏิบัติงาน)

ดูแลด้านการประมงอำเภอวังทรายพูน

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367