บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

นางชยาพร เตียเจริญวงศ์

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายสมชาติ ธรรมขันทา

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายอาคม จันทพันธ์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางกรรณิกา กังคำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายดนุรุทธ์ คำใจ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางลภัสรดา ยศกรธนสาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกรณิกา ปันติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ)
(พนักงานราชการ)
    
นายธนกร ทองคุณธรรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวมณฑิชา ละนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายธดากร ยะสุรินทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
- ว่าง -


    
นายรุ่งโรจน์ สายอิ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายภาณุพงศ์ สีนา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพิชญนิดาษ์ อรุณพิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายอดินันท์ บวชเหตุ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเวียงสา)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอท่าวังผา)
    
- ว่าง -


(ประมงอำเภอนาน้อย)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปัว)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองน่าน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเชียงกลาง)
    
- ว่าง -


(ประมงอำเภอภูเพียง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ