บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

นายคฑาวุธ ปานบุญ

ประมงจังหวัดน่าน
    


- ว่าง -

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวพิกุล ไชยรัตน์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางกรรณิกา กังคำ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายคมชลัฐ คล้ายจินดา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางลภัสรดา ยศกรธนสาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกรณิกา ปันติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ)
(พนักงานราชการ)
    


นายทวิส กองคำ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพิชญนิดาษ์ อรุณพิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสุภาวดี จิตต์หมั่น

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเวียงสา)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอท่าวังผา)
    
นายพิชิตพล สิงห์ธนะ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอนาน้อย)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปัว)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองน่าน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเชียงกลาง)
    
นายดนุรุทธ์ คำใจ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอภูเพียง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ