บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดน่าน
นายเฉลิมพล พลสันติกุล

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายสมชาติ ธรรมขันทา

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายบรรเจิด อุปนันท์

เจ้าพันกงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายดนุรุทธ์ คำใจ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางวลีรัตน์ นาขวา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นางปรานอม พรมผาย

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเวียงสา)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอท่าวังผา)
    
- ว่าง -

- ว่าง -
(ประมงอำเภอแม่จริม)
    
นายเมธาสิทธิ์ โสภา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอนาน้อย)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปัว)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองน่าน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอทุ่งช้าง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000