บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดน่าน
นายเฉลิมพล พลสันติกุล

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายมนัสนันท์ หิรัญเอื้องเงิน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายบรรเจิด อุปนันท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
((เจ้าพนักงานประมงอาวุโส))
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาววรรณดี คุ้มปรางค์

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางวลีรัตน์ นาขวา

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง)
    


นางปรานอม พรมผาย

ประมงอำเภอเวียงสา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

ประมงอำเภอท่าวังผา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอแม่จริม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเมธาสิทธิ์ โสภา

ประมงอำเภอนาน้อย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

ประมงอำเภอปัว
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

ประมงอำเภอเมืองน่าน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

ประมงอำเภอทุ่งช้าง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000