บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดน่าน
- ว่าง -

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายสมชาติ ธรรมขันทา

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
- ว่าง -


(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายดนุรุทธ์ คำใจ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางวลีรัตน์ นาขวา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


- ว่าง -


(ประมงอำเภอเวียงสา)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอท่าวังผา)
    
- ว่าง -


(ประมงอำเภอภูเพียง)
    
นายเมธาสิทธิ์ โสภา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอนาน้อย)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปัว)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองน่าน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเชียงกลาง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000