บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดน่าน
นายเฉลิมพล พลสันติกุล

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายมนัสนันท์ หิรัญเอื้องเงิน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายบรรเจิด อุปนันท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
((เจ้าพนักงานประมงอาวุโส))
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
- ว่าง -

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางวลีรัตน์ นาขวา

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง)
    


นางปรานอม พรมผาย

ประมงอำเภอเวียงสา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

ประมงอำเภอท่าวังผา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอแม่จริม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเมธาสิทธิ์ โสภา

ประมงอำเภอนาน้อย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

ประมงอำเภอปัว
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

ประมงอำเภอเมืองน่าน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

ประมงอำเภอทุ่งช้าง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000