บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดน่าน
นางชยาพร เตียเจริญวงศ์

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายสมชาติ ธรรมขันทา

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายเกษตร กันธิยะวงค์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายดนุรุทธ์ คำใจ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางวลีรัตน์ นาขวา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกรณิกา ปันติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ)
(พนักงานราชการ)
    


นายภาณุพงศ์ สีนา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพิชญนิดาษ์ อรุณพิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


- ว่าง -


(ประมงอำเภอเวียงสา)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอท่าวังผา)
    
- ว่าง -


(ประมงอำเภอภูเพียง)
    
นายเมธาสิทธิ์ โสภา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอนาน้อย)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอปัว)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองน่าน)
    
นายโสภณ ศรีสุข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเชียงกลาง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000