บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประมงจังหวัดมหาสารคาม
    


นายยงยุทธ สุดมี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายอธิวัฒน์ กิติพิชยพัฒน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวรพงษ สาระรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
    
นายอำนาจ จิตชัยศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายธีรเดช วงศ์ภักดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาววาสนา พลเยี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายทองพูน รันนัน

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นายชนกันต์ รำไพวงศ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวทิพย์สุดา รันนัน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวนุชจรินทร์ รันนัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายนิวัติ โคตรบรรเทา

ประมงอำเภอโกสุมพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางรัศมีวรรณ สุดมี

ประมงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวินัย สิงหะพล

ประมงอำเภอวาปีปทุม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุรชัย เสริมสุข

ประมงอำเภอเชียงยืน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสายฝน เสียงหวาน

ประมงอำเภอนาเชือก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางศิรินุช วะสุวรรณ

ประมงอำเภอบรบือ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
ประมงอำเภอเมืองมหาสารคาม

เจ้าพนักงานประมง
(ว่าง)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 311 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่างอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000