บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์

ประมงจังหวัดมหาสารคาม
    


จ่าเอกไพศาล เงินช้าง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายศักดิ์เกษม วงศ์ศรีดา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายยงยุทธ สุดมี

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวนาฏยา แสงกล้า

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธีรเดช วงศ์ภักดี

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาววาสนา พลเยี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายทองพูน รันนัน

พนักงานขับรถยนต์ (ส2)
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายชนกันต์ รำไพวงษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวทิพย์สุดา รันนัน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนุชจรินทร์ รันนัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นายนิวัติ โคตรบรรเทา

ประมงอำเภอโกสุมพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางรัศมีวรรณ สุดมี

ประมงอำเภอเมืองมหาสารคาม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุรชัย เสริมสุข

ประมงอำเภอบรบือ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวินัย สิงหะพล

ประมงอำเภอวาปีปทุม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายเมฆ มากล้น

ประมงอำเภอนาเชือก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสถิตย์ ปักกะทานัง

ประมงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ

ประมงอำเภอเชียงยืน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 311 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่างอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000