บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
นายพงษ์ศิริ ประสพสุข

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวหนึ่งฤทัย นนพิภักดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวศุภษา นิตยธำรงชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธรณ์ธนัญสร มีก่ำ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ

จ้างเหมา
    
นายประภากร สุขเจริญ

จ้างเหมา
    
นายจาตุรงค์ วาชัยยง

จ้างเหมา
    
นางสาวพัณณิตา สุขสอาด

จ้างเหมา
    
นายไชยวัฒน์ ปิจจะ

จ้างเหมา
    
นายก้องเกียรติ รัศมี

จ้างเหมา
    
นายพงษ์เทพ นิ่มนวล

จ้างเหมา
    


นางนภาพรรณ ยวงกลาง

แม่บ้าน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230