บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
นางสาวอรนุช ดีช่วย

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายพงษ์ศิริ ประสพสุข

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวหนึ่งฤทัย นนพิภักดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวศุภษา นิตยธำรงชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรัชดาภรณ์ อินทเกษร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
- ว่าง -

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ

จ้างเหมา
    
นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรทรัพย์

จ้างเหมา
    
นายประภากร สุขเจริญ

จ้างเหมา
    
นายจาตุรงค์ วาชัยยง

จ้างเหมา
    
นางสาวพัณณิตา สุขสอาด

จ้างเหมา
    
นายไชยวัฒน์ ปิจจะ

จ้างเหมา
    
นายก้องเกียรติ รัศมี

จ้างเหมา
    
นายพงษ์เทพ นิ่มนวล

จ้างเหมา
    
นางนภาพรรณ ยวงกลาง

แม่บ้าน
    

Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230