นายอุดม ติดไชย

หัวหน้าด่านตรวจประมงชลบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวหนึ่งฤทัย นนพิภักดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปฐวี สุขะกาศี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภัทรา เทพรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายศิวพงษ์ เกิดทุ่งยั้ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายศุภณัฐ สงกา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวรพีพรรณ สมบุญนาค

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธาดา อรรคบุตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนทร สิทธิ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประภากร สุขเจริญ

จ้างเหมา
    
นายจาตุรงค์ วาชัยยง

จ้างเหมา
    
นางสาวพัณณิตา สุขสอาด

จ้างเหมา
    
นายไชยวัฒน์ ปิจจะ

จ้างเหมา
    
นายก้องเกียรติ รัศมี

จ้างเหมา
    
นายพงษ์เทพ นิ่มนวล

จ้างเหมา
    
นายวีรภัทร บุญชม

จ้างเหมา
    


นางนภาพรรณ ยวงกลาง

แม่บ้าน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230    fti_chonbury@hotmail.com   038-409-356, 062-0601775, 097-0263148