บุคลากรสำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ
นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวชิดชนก บุญโกย

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายโกมล เกษมณี

นักวิชาการประมง

พนักงานราชการ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา