บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส
นายนิคม ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์
    


นายครรชิต เขียวเล่ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจักรกฤษณ์ นพรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอาทิตย์ เม่งอำพัน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางวิไล ทองก้อน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางจีรนันท์ วิเศษรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวขวัญชนก ขวัญเพ็ชร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110