บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
นายธีรพงศ์ ไกรนรา

ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
    


นายปณิธาน นิยมสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    


นายวีรพัฒน์ สุขจินดา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    
นางสาวสุวรรณา เกษสุพรรณ์

นักวิชาการประมง

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    
นายอังกูร พูลพัฒน์

นักวิชาการประมง

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง)

    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    
นายธัญญา พรมมา

เจ้าพนักงานประมง

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    
นางปุญญพัฒน์ บุบผา

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นางสาวกัณฑ์ฤทัย กองมี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางกรรณิกา คำแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวชฎามาส นาคสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายสรณัญช์ จำปาศรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

(ประมงอำเภอเมืองฯ - อำเภอศรีมโหสถ)

    
นางกัตติกา ตูวิเชียร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

(ประมงอำเภอบ้านสร้าง)

    
นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

(ประมงอำเภอศรีมหาโพธิ)

    


นางกิตติมา คำภีร์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

(ประมงอำเภอประจันตคาม)

    
นางทิศธิยา แซ่มล้วน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

(ประมงอำเภอกบินทร์บุรี - อำเภอนาดี)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

 ๔ หมู่ ๑  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๒๓๐