บุคลากร กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย

นางยุพดี ทองมี

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายเมธัส รักศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางจุลารัตน์ แสงเทียน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิชาติ เพ็ชรมณี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพัชราภรณ์ จินดาไทย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณัฐพล พุ่มทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวินัย พวงภู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายนราเดช สุขสมรัมภ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีธันวา คงม่วง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายบุญญฤทธิ์ แสนสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวิริยะ ปิติสิริกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปาจารี แจ้งประดิษฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเกษม พูนศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธรารินทร์ วิทยพึ่งประจวบ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอกนิษฐ์ ญาณโกมุท

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธรรมนูญ ตันชัชวาล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายพศวีร์ ลี้ละประเสริฐกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอำนาจ จงอักษร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปัณณทัต แข็งแรง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเพทาย คุณพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสุวิชา ศรีคำมูล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายวุฒิภัทร นพรัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขนิษฐา เจาะสุนทร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิทัศน์ พานิชกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุวนันท์ สระจูม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญชู จงอ่อน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนกพลอย กนิษฐ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญรวี ธนาคุณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฏณิชา ศรีแก้วดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย

 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    vms4staff@gmail.com   025613132