บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช

นักวิชาการประมง
((ชำนาญการพิเศษ))
    


นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายศิโรจน์ กาฬรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวธิดารัตน์ วงศ์นางาม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวณัฐฐิยา ขำมิน

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสัณห์สุดา ชุมพลวงษ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวกนกพร บุญมาก

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอรณิชา วิเศษศรี

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inlandbigmodel@gmail.com   025796439