บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
    


นางสาวสุทธิสีนี สนธิรัตน

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
    
นางสาวจีรนันท์ สุนทรรัตนเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    
นางสาวปวีณ์นุช เตปิน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายศรัณย์ ดารายน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดาริกา อินทรโยธา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายหัสดิน หุ่นสุวรรณกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดารารัตน์ อินคง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

 50 กรมประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ชั้น 6 อาคารปรีดา กรรณสูต ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900