บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
นายการุณ อุไรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกุล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางอโณทัย วงษ์น้อย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววาสินี จันทบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวเงินยวง สุขาเขิน

พนักงานการเงินและบัญชี ส๔
    
นายสาคร ช่างสอน

พนักงานขับรถยนต์ ส๒
    
นายสมพร เสนคง

พนักงานประมงพื้นฐาน บ๒
    
นายสิน ชื่่มชม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ๒
    


นายมะนาเซร์ เจ๊ะแว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒
    
นายคำนึง หัสแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒
    


นายอัรฟาน มาปะ

นักวิชาการประมง
    
นายธวัชชัย ภักดีไทย

นักวิชาการประมง
    


นายพิชัย นูนวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสุนิสา หอมนุ่น

เจ้าพนักงานประมง
    
นายพิสูจน์ หน่อศฺริ

เจ้าพนักงานประมง
    


นางสาววิภาวดี โอสถสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายจรัญ วิบูลกิจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมชาติ เพ็ชรัต

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสิริชัย สังฆะโณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประดิษฐ์ ช่วยศรีนวล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพรศักดิ์ กาลรัตน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเสาร์ ทองรมย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอรมนัส ทองรมย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอุไรรัตน์ วิบูลกิจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวหนึ่งฤทัย เสาวพรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายปราโมทย์ แซ่เซีย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

 340 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 95150    if-yala@hotmail.com   073297042   073297237