บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
นายวีระพงศ์ วังจำนงค์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
    


นายศิริพัฒน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา

นายท้ายเรือ ส 2
    
นายดิเรก บุญมาก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายไพรวัลย์ งอยแพง

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
    


นายฉัตรพงษ์ บุพจันโท

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายวิโรจน์ นารินรักษ์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายอดิศักดิ์ พลเรือง

กะลาสี
    


นายสุริยะ ประสาร

กะลาสี
    
นางสาวสุปราณี โสสุทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายสว่าง เทียบไทสง

พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

 127  หมู่ที่ 6 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160