บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

นายกฤษณะ อัครพัฒน์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)
    


นายเสกสรรค์ สุวรรณล้อม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายศิริพัฒน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา

นายท้ายเรือ ส 2
    
นายดิเรก บุญมาก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายทวีสิทธิ์ ชัยอาวุธ

กะลาสี บ.๒
    


นายไพรวัลย์ งอยแพง

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
    
นายฉัตรพงษ์ บุพจันโท

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายวิโรจน์ นารินรักษ์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    


นายอดิศักดิ์ พลเรือง

กะลาสี
    
นายสุริยะ ประสาร

กะลาสี
    
นางสาวสุปราณี โสสุทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นายสว่าง เทียบไทสง

พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

 127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160    royalthaifishery@gmail.com   0 4240 4964   0 4240 4964