บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
นายวีระศํกดิ์ ก้องรัตนโกศล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจิดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี