บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
นายสุธีร์ ศรีเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
    


นายอาคม กุลทอง

นายท้ายเรือ ส ๒
    
นายเสกสรรค์ บุญมาก

นายท้ายเรือ ส ๒
    
นายสถิตย์ ชลพันธ์

นายท้ายเรือ ส ๒
    
นายสมชาย ลิ่มสกุล

กะลาสี บ ๒
    
นายทวีสิทธิ์ ชัยอาวุธ

กะลาสี บ ๒
    


นายวรรณเวียง สุนทวงศ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
    
นายสุชาติ ไกรยสวน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายศักดิ์ชาย จันทร์ฤชัย

กะลาสี
    
นายนิวัตร์ พูลทจิตร

กะลาสี
    
นางสาววาสนา ศรีตระกาลโกศล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

 ม.3 บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น