นางสาวสุจิตรา เพชรคง

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล)
    


นางอนงค์ นิ่มละมัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ )

ลาศึกษาต่อ

    
นางสาวสุวรักษ์ วงษ์โท

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

ลาศึกษาต่อ

    


นายวชิร คร้ามวอน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวดุษฎี ฤกษ์วัลย์

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นาวสาวกัลยารัตน์ สุบรรณรัตน์

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวยุวดี ข่าชะโปน

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  39 หมู่ 1  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120      genetic_molecular@hotmail.com   02-904-7604 ต่อ 23   -