บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
นางสาวสุวรักษ์ วงษ์โท

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
(ชำนาญการ)
    


นางอนงค์ นิ่มละมัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ )

ลาศึกษาต่อ

    


นายวชิร คร้ามวอน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวดุษฎี ฤกษ์วัลย์

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นาวสาวกัลยารัตน์ สุบรรณรัตน์

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวยุวดี ข่าชะโปน

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเพ็ญนภา รัญละหิยา

ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  39 หมู่ 1  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120