บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท
นายณพงศ์ สาริการินทร์

หัวหน้าหน่วยป้องกันฯเจ้าพระยา ชัยนาท
(ปฏิบัติงาน)
    


นายจเด็จ นุ้ยภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสุรพงษ์ เพ็ชรอินทร์

ช่างเครื่องเรือ ช3
    


นายเมฆนภา แร่เพชร

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
    


นางสาวสุพัดชา ศรีละออ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)
    


นายอานนท์ เกตุการ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    


นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

 23/1 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150