บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
นายนคร ประยงค์ขำ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
(ปฏิบัติการ)
    


นายสุธี เทียมเพ็ง

นายท้ายเรือ ส.2
    


นายสมพงษ์ มีแป้น

นายท้ายเรือ ส.2
    


นายมานัส พรหมจาด

นายท้ายเรือ ส.2
    


นายศุภณัฐ นามแก้ว

กะลาสี บ.2
    


นายวีระชัย วาทะพุกกณะ

กะลาสี บ.2
    


นายพงศ์ธร สอนธิราช

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายชินวัฒน์ จานศิลา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายจิตติ สมบัติอรุณ

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายสังวาล ชาคำฤทธิ์

กะลาสี
    


นางสาวรุ่งกานต์ ปัญจะรี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางสาวเกศราพร สมัครลาน

จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
    


นายจันที สมใจ

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี

 451 ม.7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220