นายวิทยา หะวานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
    


นายโชค เขียนด้วง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายยุทธนา อีรัสคาน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวสาธิยา หวานดี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวอัมพาวรรณ ดิษฐาอภิชน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

 93  ม.3  ต.ราชกรูด  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000    rrcas6@hotmail.com   077-880-907   077-880-908