บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา
นายอดิเรก เอกเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา
    


นางสาววิไลพร เพชรกำเนิด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสุขเกษม ศรีงาม

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอำนวย จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายภูผา ผลาชุม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเอียด พรหมราช

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
(พนักงานราชการ)
    
นายสุวรรณธงชัย เกิดรักษ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพล โชติรัตน์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
(พนักงานราชการ)
    


นายวัชรพงศ์ ใจดี

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
(พนักงานราชการ)
    


นายโอชา เกิดรักษ์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายวิศรุต จุฑามาตย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศุภลักษ์ ทองน้อย

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 61/5 หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210