บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี
นายอาคม สิงหบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
    


นางสิริวรรณ หนูเซ่ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางจีรรัตน์ แก้วประจุ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวจารุวรรณ เรืองทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวพรพิมล ทิวแพ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุพาภร แก้วอักษร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางพิภาวัน แย้มมณี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายจีระสิทธิ์ คงอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
    


นางสาวสุภาพร ทรวงโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

 97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160