บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

นางอรัญญา อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
    


นางสิริวรรณ หนูเซ่ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางจีรรัตน์ แก้วประจุ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวพรพิมล ทิวแพ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวันจักร รัตนชู

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวสุภาพร ทรวงโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาววลี พรหมสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายรุจิภาส ขวัญยืน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

 97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160    cfsuratthani@gmail.com   077255288   077255288   แฟนเพจ