บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

    


นายเอกวิทย์ วรางกูร

นายท้ายเรือ
((ส2))
    
นายสุรชาติ อาจธิมะ

ช่างเครื่องเรือ
((ช3))
    
นายศิลปชัย คำอ้ายล้าน

นายท้ายเรือ
((ส2))
    


นายนพรัตน์ ชอนหนองบอน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    
นางสิริรัตน์ อาจธิมะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายสมศักดิ์ ตาใจคำ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายวิสาข์ ฤทธินาคา

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

 เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220