บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)
นายพลาธิป อภินันท์ศิริ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

    


นายเอกวิทย์ วรางกูร

นายท้ายเรือ
((ส2))
    
นายสุรชาติ อาจธิมะ

ช่างเครื่องเรือ
((ช3))
    
นายณภัทร ชัยชนะ

กะลาสี
(บ2)
    


นายนพรัตน์ ชอนหนองบอน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    
นางสิริรัตน์ อาจธิมะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายสมศักดิ์ ตาใจคำ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

 เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220