บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)
นายพลาธิป อภินันท์ศิริ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

นายพลาธิป อภินันท์ศิริ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

เขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

    


นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเอกวิทย์ วรางกูร

นายท้ายเรือ
(ส2)

(ลูกจ้างประจำ)

    
นายสุรชาติ อาจธิมะ

ช่างเครื่องเรือ
(ช3)

(ลูกจ้างประจำ)

    
นายณภัทร ชัยชนะ

กะลาสี
(บ2)

(ลูกจ้างประจำ)

    


นายนพรัตน์ ชอนหนองบอน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    
นางสิริรัตน์ อาจธิมะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายสมศักดิ์ ตาใจคำ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

 เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220