บุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

นางรัตนา ศาสตร์ไขแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางสุดา คงวุฒิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    


นายเพชร แจ่มแจ้ง

พนักงานธุรการ ส.3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเจริญ รอดอินทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปรีดาพร พลเดชนันท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอารีวรรณ์ อ่อนสุทธิ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววราภรณ์ อุไรวงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกวลิน ผ่องวิถี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุชญา ปานมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสายทิพย์ ปิ่นมุข

จ้างเหมาบริการด้านการเงิน
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวประภัสสร คชดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
((พนักงานจ้างเหมาบริการ))
    


นายสิทธิชัย เมืองแวง

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวภิญญา ทองพูน

พนักงานทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสัง กระพรรณ

พนักงานทำความสะอาด
((พนักงานจ้างเหมาบริการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  สถานที่ตั้ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    plan.fishqua@gmail.com   โทร.02-490-6551   FAX. 02-561-4690