บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
นางรัตนา ศาสตร์ไขแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางสุดา คงวุฒิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    


นางสาวอารีวรรณ์ อ่อนสุทธิ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุวรรณี ทนุวงษ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางวราภรณ์ ต้นชาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายโสภณ บริเพ็ชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุชญา ปานมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
ว่าง

ว่าง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสุธิดา นวมโคกสูง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสายทิพย์ ปิ่นมุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นายสิทธิชัย เมืองแวง

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายเชื่อมศักดิ์ ทองหล้า

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสมรัก พุทธแสน

พนักงานทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  สถานที่ตั้ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)