บุคลากรด่านตรวจประมงเพชรบุรี
นายปราโมทย์ ฉิมหาด

หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี
    


นายระวิ ภวังคะรัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและตรวจสอบสัตว์น้ำ)
    
นายชัยยุทธ ทองสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มงานธุรการ และบริหารงานทั่วไป)
    
จ่าเอกพรศักดิ์ เพชโรภาส

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
(กลุ่มงานสื่อสาร)
    


นายทรงกลด ชินกร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐวลี ร้อยชั่ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนพัฒน โสมาศรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวโยธกา เกตุอินทร์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ
    
นางสาวภัทราภรณ์ รุ่งสว่าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ
    
นายทรงธรรม สุดสนอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ
    
นายสหรัฐ ทองใย

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    


นางรำแพน คงสำราญ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110