บุคลากรด่านตรวจประมงจันทบุรี
นายภูริธัช วัชรสินธุ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงจันทบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายธวัชชัย หลวงอินทร์

นักวิชาการเผยแพร่
(ชำนาญการ)
    
นางสาวณชชนก อินทนูจิตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอำนาจ ทำเนียบ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสุภา ธัญญพืช

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววานิสสา ชินสถิต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภัทราวุธ ฤาราช

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสากล แก้วกัลยา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาววิกานดา ล้อมวงศ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวขวัญฤทัย อรรถวิล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายปวีณ บุญส่ง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุทธิชัย แฉล้มศรี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายจักรพล จิตจักร์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน(กรมเจ้าท่า))
    
นายลือศักดิ์ ประกอบพรรค

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(พนักงานราชการ (กรมเจ้าท่า))
    


นายอลงกรณ์ พงศ์วนัชพร

นักวิชาการแรงงาน
(พนักงานราชการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน))
    
นางสาวพิมพ์ชนก เกษรเจริญ

นักวิชาการแรงงาน
(พนักงานราชการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน))
    
นางสาวศิรินทิพย์ ประสงค์สุข

นักวิชาการแรงงาน
(พนักงานราชการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน))
    
Mr.Kakada Sao

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา
(จ้างเหมาบริการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน))
    
Mr.Mao Sroy

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา
(จ้างเหมาบริการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน))
    


นางสาวแสงเดือน เสมสฤษดิ์

นักวิชาการแรงงาน
(จ้างเหมาบริการ (กรมการจัดหางาน))
    
นายชานนท์ เอี่ยมสมบูรณ์

เจ้าพนักงานแรงงาน
(จ้างเหมาบริการ (กรมการจัดหางาน))
    
นายทิพากร รัตนะ

เจ้าพนักงานแรงงาน
(จ้างเหมาบริการ (กรมการจัดหางาน))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี