นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวศศมณฑ์ คชไกร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปฐมาวดี หาญชนะ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายประเสริฐ หมัดอาดัม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางสาวปวีณ์พร อ่อนรักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายฟาติน ทองสีสัน

เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านสื่อสาร
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสตูล

 495 หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000    piposatun01@gmail.com   074740221   0963454734   แฟนเพจ