บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช
นายสิทธิศักดิ์ นุ่นช่วย

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงนครศรีธรรมราช
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางเบญญาภา ชนะภัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงประสิทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายณฤพล กรุณกิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายสัญชัย ขวัญสุด

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายเฉลิมชัย ทองเขียว

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
    
นางสาวเสาวนิตย์ กุลประสิทธิ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาวจันทิรา แก้วมีศรี

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นายชนาเทพ ใหมชุม

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นายตนัย อุไรวงศ์

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    


นางสาวอภิสสรา สมเขาใหญ่

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นางสาวธนัชชา สุขแก้ว

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นายอนุพล หีดเดช

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    


นายธวัชชัย พัดฉิม

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช

 141/6-7 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120