บุคลากรด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
นายสุชาติ พรหมสมบัติ

หัวหน้าด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
    


นางเบญญาภา ชนะภัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงประสิทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายณฤพล กรุณกิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอนุชา ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายณัฏฐ์กิตติ์ วงษ์ศิริวรรณ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
    
นายมาโนช อัจนากิตติ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
    
จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
    


นายสัญชัย ขวัญสุด

นักวิชาการประมง
    
นางสาวเสาวนิตย์ กุลประสิทธิ์

นักวิชาการประมง
    


นางราณีย์ แม็ง

นักวิชาการประมง
    
นายกิตติ ไชยหาญ

นักวิชาการประมง
    


นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธิ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวนาถลดา ปภาหิรัญกิจ

นักวิชาการประมง
    
นางสาววรรณีดา เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
    


นายเฉลิมชัย ทองเขียว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    
นายธวัช ทิพย์ลักษณ์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

 141/6-7 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120