นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี
(ปฏิบัติการ)
    
นายจิตติกร นวลศรีทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปกรณ์ ดำน้อย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุรีย์ อุสมา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวธวัลยา เบ้านู

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาววิภาภรณ์ อ๋องเจริญ

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าที่ร้อยตรี ภาวิณี ยศฐา

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150    pipokura@gmail.com   076-410562   076-410563