บุคลากรด่านตรวจประมงคุระบุรี
นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายโยธิน แหนงใหม่

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวจิราภา ทัพพรหม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายจิตติกร นวลศรีทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปกรณ์ ดำน้อย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุรีย์ อุสมา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชุมพล เจริญตา

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธวัลยา เบ้านู

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาววิภาภรณ์ อ๋องเจริญ

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายวสันต์ พรหมแสง

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าที่ร้อยตรี ภาวิณี ยศฐา

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอานัส อินตัน

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายอดิสรณ์ ทองศรีสุข

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศกลวรรณ ปรางค์ศรีอรุณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150