บุคลากร ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)

ผู้อำนวยการ

    


นางสาวรัตติยา พรหมขำ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)

ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล

 

    
นางศิริเนตร ขุนทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวพันธุ์ศุภา เดชารักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ขำนาญการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นายไกรศักดิ์ ไชยมีสุข

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ขำนาญการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นายธนพล มีทวี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาววราภรณ์ ฉ่ำชื่น

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวลัดดา ชัยภูมิ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางสาวอาริสราภรณ์ คำวัน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

 

    
นางสาวกาญจน์ขนิษฐ์ กาญจนสมิทธิ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวจตุพร ใบจักร์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

 

    
นางสาวณัชมน หวังวิบูลย์กิจ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางศิริวรรณ อรรคปัสสา

พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    


นางสาวเพ็ญศรี สุวรรณ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายคณัสนันท์ มหาชัยฤทธิพร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางสาวคณภรณ์ บุญคน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางสาวกัลยารัตน์ ศรีสุขโข

นักวิชาการประมง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางสาวนิศาชล บุญชูเชิด

นักวิชาการประมง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางสาวชุติกาญน์ สมานทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวปภิชญา หวังทรัพย์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นายอำนวย คงระเบียบ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวศุภากร จันทรี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวจิราพร ศรีบุปผา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวนภพร ตรีภารา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวกฤติการ วงศ์ช้าง

นักวิชาการประมง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นางสาวศิรดา ด้วงมั่ง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล

 

    
นายวรัญชญา เจริญดิษฐพงศ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล

 

    
นายมาโนช ธนศิริรักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

 

    
นางพัลลภา ศรีสุข

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

 

    
นายยสินทร บุญจันทรานุรักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

 

    
นางสาวประภัสสร พรพนม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

 

    
นายภานุพันธ์ ศรีสงคราม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวทัศญาพร แจ้งท้วม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นายภูเบศร์ โพธิ์ศรี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวประภาพร รอดดารา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

 

    
นางสาวจุรีภรณ์ แสงขาว

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายสอบกลับสินค้า (Traceability)

 

    
นางสาวรชยา คงบรรเจิดสกุล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

 

    
นางสาวจุฑาภรณ์ มั่นศิริ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายอวิรุทธิ์ หลวงจู

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวสุนิสา บัวสาคร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

 

    
นางสาวดลณภา ธีรกวีวงษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

 

    
นางสาวกันฑิมา ศรีแดง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายจิรวัฒน์ แดงใจ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

 

    
นางสาวปริยฉัตร รำเพย

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวศริพร ราษีแจ่ม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวชนิตา เอี่ยมแทน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

 

    
นางสาวณัฐณิชา อุทัยทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายรับรองคุณภาพสินค้าประมง

 

    
นางสาวทวินันท์ สงวนธรรม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

    
สุณิสา สุขเสริม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

    
ณัฐธิดา มณีอินทร์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร


ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

    
นางสาววราภรณ์ ทองชมพู

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    


นางดวงรัตน์ เสงี่ยมงาม

เจ้าพนักงานประมง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายปรีชา เมืองถาวร

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายทนงศักดิ์ พรหมสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง


ฝ่ายจัดการตัวอย่าง

 

    
นายวิชิต ฉิมมณี

เจ้าพนักงานประมง


ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

 

    


นางสาววรรณภา กุลนิล

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

    
นางโยษิตา มั่นคง

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

    
นางสาวลาวัลย์ แสงจารุ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

    


นายประมวล ไชยฤทธิ์

พนักงานห้องทดลอง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางสาวปราณี แก้วจุนันท์

พนักงานห้องทดลอง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายประสิทธิ์ อรรคปัสสา

พนักงานห้องทดลอง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นางไฉไล ปานรักษ์

พนักงานห้องทดลอง


ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

    
นายประพัฒน์ สุขุมรัตน์

พนักงานห้องทดลอง


ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

 

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034-457424, 034-861513-15 ผู้อำนวยการศูนย์ ต่อ 222 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 210 ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล ต่อ 301, 302 และ 305 ฝ่ายรับรองคุณภาพสินค้าประมง 034861511 Catch Cer. ต่อ 304 / Processing Statement ต่อ 307 / Health Cer. ต่อ 306, 308 เบอร์ตรง 034816512 / Checking ต่อ 309 ฝ่ายตรวจรับรองโรงงาน ต่อ 402, 403 และ 404 เบอร์ตรง 034861510 Traceability ต่อ 405, 406 ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลฯ ต่อ 116 และ 115 ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ ต่อ 122 และ 121 ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี ต่อ 124 และ 125      sfirc_center@dof.mail.go.th   034-457424, 034-861513-15   034-457-423