บุคลากรศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)

ผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 222

    


นางสาวรัตติยา พรหมขำ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)

ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล

เบอร์โทรศัพท์ 034-861512

    
นางศิริเนตร ขุนทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 103

    
นางสาวพันธุ์ศุภา เดชารักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 403

    
นายไกรศักดิ์ ไชยมีสุข

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 034-861510

    
นายธนพล มีทวี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 404

    
นางสาววราภรณ์ ฉ่ำชื่น

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 404

    
นายณัฐพงษ์ จันทร์พงษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

เบอร์โทรศัพท์ 034-861511

    
นางสาวลัดดา ชัยภูมิ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 101

    
นางสาวอาริสราภรณ์ คำวัน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 109

    
นางสาวกาญจน์ขนิษฐ์ กาญจนสมิทธิ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวจตุพร ใบจักร์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

เบอร์โทรศัพท์ 034-861512

    
นางสาวณัชมน หวังวิบูลย์กิจ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 403

    
นางสาวหทัยพันธน์ ดวงมณี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 403

    
นายประพฤติ บุญมณี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

เบอร์โทรศัพท์ 309

    
นางศิริวรรณ อรรคปัสสา

พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    


นางสาวเพ็ญศรี สุวรรณ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายคณัสนันท์ มหาชัยฤทธิพร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นางสาวคณภรณ์ บุญคน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นางสาวกัลยารัตน์ ศรีสุขโข

นักวิชาการประมง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นางสาวนิศาชล บุญชูเชิด

นักวิชาการประมง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นางสาวชุติกาญน์ สมานทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวปภิชญา หวังทรัพย์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวฐิตาภา ทองสะอาด

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นายอำนวย คงระเบียบ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวศุภากร จันทรี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวจิราพร ศรีบุปผา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวนภพร ตรีภารา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นายมานะศักดิ์ มณีพงศ์

นักวิชาการประมง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวกฤติการ วงศ์ช้าง

นักวิชาการประมง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 104

    
นางสาวชนม์นิภา หิรัญการ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 109

    
นางสาวศิรดา ด้วงมั่ง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล

เบอร์โทรศัพท์ 306, 308

    
นายวรัญชญา เจริญดิษฐพงศ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    
นายมาโนช ธนศิริรักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 109

    
นางพัลลภา ศรีสุข

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ

เบอร์โทรศัพท์ 109

    
นายยสินทร บุญจันทรานุรักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

เบอร์โทรศัพท์ 301, 302

    
นางสาวประภัสสร พรพนม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 404

    
นายธีระวัจน์ มารอด

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    
นางสาวธนกาณจน์ บุญลือ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 402

    
นางสาวอมรรัตน์ กลัดกลีบ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 404

    
นายภานุพันธ์ ศรีสงคราม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 402

    
นางสาวอุทุมพร สำเภาทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 402

    
นางสาวทัศญาพร แจ้งท้วม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    
นายภูเบศร์ โพธิ์ศรี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
    
นางสาวประภาพร รอดดารา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายออกใบรับรองสินค้าประมง

เบอร์โทรศัพท์ 304, 307

    
นางสาวจุรีภรณ์ แสงขาว

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายสอบกลับสินค้า (Traceability)

เบอร์โทรศัพท์ 406, 407

    
นางสาวรชยา คงบรรเจิดสกุล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 402

    
นางสาวจุฑาภรณ์ มั่นศิริ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายอวิรุทธิ์ หลวงจู

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายตรวจรับรองโรงงานและแหล่งผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 402

    
นางสาวกนกวรรณ แก้วทอง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายสอบกลับสินค้า (Traceability)

เบอร์โทรศัพท์ 406, 407

    
นางสาวสุนิสา บัวสาคร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายสอบกลับสินค้า (Traceability)

เบอร์โทรศัพท์ 406, 407

    
นางสาวดลณภา ธีรกวีวงษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายจัดการตัวอย่างและรายงานผล

เบอร์โทรศัพท์ 306, 308

    
นางสาวกันฑิมา ศรีแดง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายจิรวัฒน์ แดงใจ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    


นางดวงรัตน์ เสงี่ยมงาม

เจ้าพนักงานประมง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายปรีชา เมืองถาวร

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายทนงศักดิ์ พรหมสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง

ฝ่ายจัดการตัวอย่าง

เบอร์โทรศัพท์ 107

    
นายวิชิต ฉิมมณี

เจ้าพนักงานประมง

ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

เบอร์โทรศัพท์ 301, 302

    


นางสาววรรณภา กุลนิล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 202

    
นางโยษิตา มั่นคง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 210

    
นางสาวลาวัลย์ แสงจารุ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 211

    


นายประมวล ไชยฤทธิ์

พนักงานห้องทดลอง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นางสาวปราณี แก้วจุนันท์

พนักงานห้องทดลอง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายประสิทธิ์ อรรคปัสสา

พนักงานห้องทดลอง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นางไฉไล ปานรักษ์

พนักงานห้องทดลอง

ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 102

    
นายประพัฒน์ สุขุมรัตน์

พนักงานห้องทดลอง

ฝ่ายสุ่มตัวอย่าง

เบอร์โทรศัพท์ 301, 302

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000