นางสมหมาย คลังพหล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
    


นางพลอยวณิช ณัฐธนาปฏิภาณ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเกศกนก เสริมแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกรกนก ไชยศรี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวบุญวริภัทร์ ใจแสน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจริพร แถมเดช

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภกฤต รุ่งแจ้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเตือนใจ พรหมศรีวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางกุหลาบ ดวงรัศมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เลขที่ 50  อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 e-mail : internal@fisheries.go.th    fisheries.internal@gmail.com   0-2562-0545 , 0-2561-2629   เบอร์โทรศัพท์ภายใน ผอ.กตน. 13117 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 13118 ธุรการ 13120   แฟนเพจ