บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสมหมาย คลังพหล

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
    


นายวิชาญ บุญทวี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ชำนาญการ)
    
นางปภาดา ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชุติมา สุวรรณรินทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเกศกนก เสริมแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวบุญวริภัทร์ ใจแสน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกิตติยา ทองจันทร์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจริพร แถมเดช

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเตือนใจ พรหมศรีวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางกุหลาบ ดวงรัศมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เลขที่ 50  อาคารกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 e-mail : internal@fisheries.go.th