บุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสมหมาย คลังพหล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
    


นางปภาดา ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเกศกนก เสริมแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกรกนก ไชยศรี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวบุญวริภัทร์ ใจแสน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจริพร แถมเดช

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภกฤต รุ่งแจ้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเตือนใจ พรหมศรีวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางกุหลาบ ดวงรัศมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เลขที่ 50  อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 e-mail : internal@fisheries.go.th