บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
    


นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
    


นางสาวจุฬาภร ชูแก้ว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสุกัญญา ดำชู

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางจำนอง อุบลสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางณัฐธยาน์ รุกขสุคนธ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นางขจีพร ทองใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายพิพัฒน์ อินทร์เพชร

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
    


นายไพรัช ชูจันร์

พนักงานการประมง ส2
    
นางประดิษฐ์ ไหมสุข

พนักงานพัสดุ ส4
    
นายกุล จุลพงค์

พนักงานการประมง ส2
    
นายประภัทธ์ เวทประสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2
    
นายกมล จันบัว

พนักงานขับรถยนต์ ส2
    
นายชาตรี ทองขาว

พนักงานการประมง ส2
    
นายสมชาย ชูชาติ

พนักงานการประมง ส2
    
นายพิชัย ขุนเศรษฐ

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
    
นายแสงทอง พรพรม

พนักงานการเงินและบัญชี ส4
    


นางสักขี ฤทธิ์สมัคร

พนักงานราชการ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นายสมชาย รัตนขวัญ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสาลี จิตรภักดี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวปวีณา พูนสมบัติ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายสุรินทร์ โรจนะรัตน์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางพิบาล นาวิถี

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายนพรัตน์ ซุ่นเลี่ยง

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายกิตติพงศ์ ทรงเดช

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายจรัส พูลเพิ่ม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริมูล

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายไพจิตร จันบัว

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายธีระวุฒิ ศิริวัฒน์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายจารึก กาละกาฬ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายปัญจะ สุทธะชีวสกุล

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายอติชัย จำนงค์นิตย์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางจุฑาภร ทรงเดช

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายอำพล รักบุรี

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวิรุณ สุขเกษม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางประพิน ทองขาว

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายกันภัย ชูจันทร์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายพยัญช์ รัตนขวัญ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสมศักดิ์ ยอดแก้ว

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางอุชุกร สิงหะพล

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายพันธ์ศักดิ์ แสงงาม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวัชรินทร์ สังขไพฑูรย์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางจรัส เมืองหนู

คนงานประมง
    
นายสมพิศ ชูปู

คนงานประมง
    
นางสาวยุพาภรณ์ สมุหเสนีโต

คนงานประมง
    
นายสายัณห์ บุญยัง

คนงานประมง
    


นางสาวภัทราวดี เหมรัญ

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000