บุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเสาวภา วัชราภิรักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววนิดา เจ๊ะละหวัง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
----------------

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
((ว่าง))
    
นางสาวละอองดาว บุญประกอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนิมิตต์ เศรษฐสม

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกัญญาวีร์ ขาวมัน

นักวิชาการประมง
    
นายนพดล เร่สัน

นักวิชาการประมง
    
นายชัยวัฒน์ บุญโพธิ์

นักวิชาการประมง
    


นางสุไมนา สุภาพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายอภิชาติ ง๊ะสมัน

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายเฉลิมเกีรยติ ทำสวน

ช่างไฟฟ้า
    
นายอโนชา กุลมาตย์

นายช่างเครื่องยนต์
    


นายจีราวุธ ผลาสิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพยูร หมาดเส็ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอุรา ละเอียด

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายวรรณกิจ ศรีสุวรรณ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวจิรชยา เหมเส็ม

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 79 หมู่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่