บุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายมีชัย แก้วศรีทอง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายไชยพร ลู่สวัสดิกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวละอองดาว บุญประกอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
.................

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
([ ว่าง ])
    


นายวรศักดิ์ อินทุประภา

นักวิชาการประมง
    
นายนิมิตต์ เศรษฐสม

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกัญญาวีร์ ขาวมัน

นักวิชาการประมง
    
นายนพดล เร่สัน

นักวิชาการประมง
    


นายสนธิพร รองเลื่อน

นายช่างเครื่องยนต์
    
นางสุไมนา สุภาพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายสุพัฒน์ นาคสง่า

ช่างไฟฟ้า
    
นายอภิชาติ ง๊ะสมัน

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายจีราวุธ ผลาสิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพยูร หมาดเส็ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอุรา ละเอียด

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวนริศรา ปุตสะ

จ้างเหมาบริการ
    
นายวรรณกิจ ศรีสุวรรณ

จ้างเหมาบริการ
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 79 หมู่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่