บุคลากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

นายสามารถ เดชสถิตย์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเสาวภา วัชราภิรักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววนิดา เจ๊ะละหวัง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นายวัชรพงศ์ สังวรกาญจน์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวละอองดาว บุญประกอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอภิชาติ ง๊ะสมัน

นักวิชาการประมง
    
นางสาวกัญญาวีร์ ขาวมัน

นักวิชาการประมง
    
นายนพดล เร่สัน

นักวิชาการประมง
    
นายชัยวัฒน์ บุญโพธิ์

นักวิชาการประมง
    


นางสุไมนา สุภาพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
ว่าที่ร.ต. พัชรพล ปานมาตย์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายเฉลิมเกีรยติ ทำสวน

ช่างไฟฟ้า
    
นายอโนชา กุลมาตย์

นายช่างเครื่องยนต์
    


นายจีราวุธ ผลาสิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพยูร หมาดเส็ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอุรา ละเอียด

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวจิรชยา เหมเส็ม

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 79 หมู่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่    crabcenter@hotmail.com   08-6470-8910   แฟนเพจ