บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น

ผู้อำนวยการศูนย์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอนิดา สงนุ้ย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

    
นางสาวปณิตา ชุมเชื้อ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์ปูทะเลและปลาสวยงาม

    
นางปวีณา อนุพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มผลิตแพลงก์ตอนพืชและอาหารมีชีวิต

    
นายเอกราช วิสุนทร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    


นางหร้อหวี ทองด้วง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มงานอำนวยการ 

    


นางสาวจุรีพร หวันตาหลา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    
นายไกรฤกษ์ เพ็ชรเพ็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    
นางสุวรรณา ชูเสียงแจ้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์ปลาสวยงาม

    
นายนิรัตน์ อนุพันธ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    


นางสาวนฤมล ชายชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    
นายธวัช สมบูรณ์สร้าง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์ปูทะเล

    
นางจิรภา ชนะกุล

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    


นางธรรมิตาว์ ไกรเทพ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    
นายเกษม คงประสม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    
นายกฤษฎา คงพล

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    
นายวราวุธ ทองสง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    


นางสาวเกตณิสาร์ สิงห์อินทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    
นางสาวปาณิสรา นนทพันธ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มแพลงตอนพืช

    


นางสาวพานุรัตน์ ว่องวรานนท์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานอำนวยการ

    
นางอุไร เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานอำนวยการ

    
นางวิรัณตรี ลั่นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานอำนวยการ

    
นายสมใจ จันทร์จารุ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานอำนวยการ

    


นางอารีรัตน์ สมุทรสาร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์ปูทะเล

    
นายสมศักดิ์ ศรีทัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์ปูทะเล

    
นายปราโมทย์ เรียบร้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    
นายพรเทพย์ ช่วยทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    
นายเฉลิม วงศ์กูล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    
ว่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์ปลาสวยงาม

    
นายสุทธิศักดิ์ วิลาสินี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตอาหารมีชีวิต

    
นายสุชาติ ตรงมะตัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มผลิตพันธุ์กุ้งทะเล

    
นางสาวจันจิรา ชายเหตุ

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มตรวจสอบฯ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

 200 หมู่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150    cf-trang@hotmail.com   075-274077-8   075-274077-8