บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
นายคฑาวุธ ปานบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
    


นางสาวดวงกมล ปิงไฝ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายจิรวุฒิ คำวงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


ว่าที่ร.ต.เรืองไรวินท์ ชัยยะนิมากร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นางสาวนาตยา อุดตา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นายสมรักษ์ คงน้อย

พนักงานการประมง (ลูกจ้างประจำ)
    


นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง

นักวิชาการประมง
    
นายกฤษณะ สุวรรณ์

นักวิชาการประมง
    


นางปรีดา คำแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
    
นายอนุชา ทองคำ

เจ้าพนักงานประมง
    


นางสาวกัลยาวดี ยศกันโท

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นางโสพิศ คำพับ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางวรรณพร มณีจันสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางเรณู นุสุภะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวเบญญาภา คำฟู

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุมารี อานา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุพัตรา ไชยวุฒิ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเสนอ ไชยวุฒิ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเจน นุสุภะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสำราญ พรมผาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเปรม โนราช

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมจิตร ภิชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเปรม ตันมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายกานต์นิธิ ทะจักร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอภิชาติ คำแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอำนวย ธรรมลังกา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายณัฐวุฒิ จันทนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายธีระศักดิ์ พิชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธนสร มากด่าน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายช่วย ทะสอน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสงบ ริยะ

คนงานประมง
    
นายหย่วย ส่างอ่อน

คนงานประมง
    


นายฉันท์ กุณาวงค์

ยามรักษาการณ์จ้างเหมา
    
นายจรูญ มูลหล้า

ยามรักษาการณ์จ้างเหมา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน

 228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000