บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

นายสมชาติ ธรรมขันทา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน
    


นางสาวดวงกมล ปิงไฝ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายจิรวุฒิ คำวงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
    


นางวลีรัตน์ นาขวา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายสมรักษ์ คงน้อย

พนักงานการประมง (ลูกจ้างประจำ)
    


นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง

นักวิชาการประมง
    
นายกฤษณะ สุวรรณ์

นักวิชาการประมง
    


นางปรีดา คำแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
    
นายอนุชา ทองคำ

เจ้าพนักงานประมง
    


นางสาวกัลยาวดี ยศกันโท

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นางโสพิศ คำพับ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวอัณณ์ชญา ยะตั๋น

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางเรณู นุสุภะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวเบญญาภา คำฟู

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุมารี อานา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุพัตรา ไชยวุฒิ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเสนอ ไชยวุฒิ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจตุรงค์ วงษาศิล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเปรม โนราช

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมจิตร ภิชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเปรม ตันมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายกานต์นิธิ ทะจักร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอภิชาติ คำแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอำนวย ธรรมลังกา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายณัฐวุฒิ จันทนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายธีระศักดิ์ พิชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธนสร มากด่าน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายช่วย ทะสอน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสงบ ริยะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายฉันท์ กุณาวงค์

ยามรักษาการณ์จ้างเหมา
    
นายจรูญ มูลหล้า

ยามรักษาการณ์จ้างเหมา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

 228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ