แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ


แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 

 บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

1.แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง (กษ 01)

กดเพื่อดาวโหลด (แบบฟอร์ม กษ 01) ตรงนี้

2.แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (กษ 02 ระดับหมู่บ้าน)

กดเพื่อดาวโหลด (แบบฟอร์ม กษ 02 ระดับหมู่บ้าน) ตรงนี้

3.แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (กษ 02 ระดับตำบล)

กดเพื่อดาวโหลด (แบบฟอร์ม กษ 02 ระดับตำบล) ตรงนี้

4.แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (กษ 02 ระดับอำเภอ)

กดเพื่อดาวโหลด (แบบฟอร์ม กษ 02 ระดับอำเภอ) ตรงนี้

5.แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (กษ 03 ระดับจังหวัด)

กดเพื่อดาวโหลด (แบบฟอร์ม กษ 03 ระดับจังหวัด) ตรงนี้