ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน  

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดง

                                  มารู้จัก ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน ดีกว่า
    ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลานิล และ ปลานิลแดง กัน เพราะเป็นที่นิยมบริโภคกันมากทั้งปลาสดและแปรรูป แต่ยังไม่ทราบที่ไปที่มาและชื่อปลานิลแดง พบครั้งแรกในประเทศไทยราวปี พ.ศ.2511 ณ สถานีประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยนักวิชาการประมงของสถานีและเกษตรกรพบปลานิลแดงปะปนอยู่กับปลานิลที่เลี้ยง จึงได้คัดแยกเพาะเลี้ยงไว้ต่างหาก
   ปี 2525 สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ (ชื่อขณะนั่น) ได้นำปลานิลแดง มาเลี้ยงเพื่อทำการคัดพันธุ์และศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรม ภายใต้โครงการ พันธุกรรมปลา ปี 2527 ส่งตัวอย่างปลานิลแดงไปตรวจสอบสายพันธุ์ ณ มหาวิทยาลัยสเตอร์ริง สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าปลานิลแดง เป็นลูกผสมระหว่างปลานิลกับปลาหมอเทศ มียีนของปลานิล 88% ปลาหมอเทศ 22% ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภายนอกของปลานิลแดง และสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฎราชกุมารี (พระนามขณะนั้น) ได้ทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า ปลานิลสีแดง แต่มักจะเรียกกันว่าปลานิลแดง 
   ปัจจุบัน ปลานิลแดง ได้ปรับปรุงพันธ์ุ จากกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ และได้รับการรับรองพันธุ์จากรมประมงแล้ว จำนวน 3 สายพันธุ์ เร้ด 1 เร้ด 2 และปทุมธานี 1
   ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ ปลานิลจิตรลดาสายสัมพันธ์พระราชวงศ์ไทย - ญี่ปุ่น และ เว็ปไซต์ กพก.
ข้อมูลเพิ่มเติม เว็ปไซต์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ