รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 03.01.2018 
User name     : BATCHINF01                          หน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 ปจ.นค                           Report Time  : 23:11:51   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ                 5,000.00                     0.00                     0.00                 5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00               169,555.98 (169,555.98)                     0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                     0.00                46,410.00                     0.00                46,410.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.                     0.00               169,555.98 (169,555.98)                     0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย             1,553,900.00                     0.00                     0.00             1,553,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย (579,321.93)                     0.00                     0.00 (579,321.93)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                44,529.00                     0.00                     0.00                44,529.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง (650.64)                     0.00                     0.00 (650.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ             7,464,600.00                     0.00                     0.00             7,464,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ (7,464,587.00)                     0.00                     0.00 (7,464,587.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               882,500.00                     0.00                     0.00               882,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (882,499.00)                     0.00                     0.00 (882,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                14,800.00                     0.00                     0.00                14,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (2,781.58)                     0.00                     0.00 (2,781.58)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                30,709.00                     0.00                     0.00                30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ (22,553.83)                     0.00                     0.00 (22,553.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                34,882.00                     0.00                     0.00                34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ (34,880.00)                     0.00                     0.00 (34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               235,381.74                     0.00                     0.00               235,381.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ (213,536.65)                     0.00                     0.00 (213,536.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               273,232.00                     0.00                     0.00               273,232.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (273,195.00)                     0.00                     0.00 (273,195.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     0.00                46,650.00 (46,650.00)                     0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                     0.00                11,360.00 (11,360.00)                     0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                     0.00                 9,175.34 (9,175.34)                     0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                     0.00               134,340.00 (134,340.00)                     0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                     0.00                   232.09 (232.09)                     0.00
2112010199 เงินประกันอื่น                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน (5,000.00)                     0.00                     0.00 (5,000.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 03.01.2018 
User name     : BATCHINF01                          หน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 ปจ.นค                           Report Time  : 23:11:51   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               214,570.71                     0.00                     0.00               214,570.71
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม             2,246,190.17                     0.00                     0.00             2,246,190.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน (3,544,370.22)                     0.00                     0.00 (3,544,370.22)
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า (50.00)                     0.00                     0.00 (50.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก (16.74)                     0.00                     0.00 (16.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร (138,600.00)                     0.00 (69,300.00) (207,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน (31,109.11)                     0.00 (111,915.34) (143,024.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง                     0.00                     0.00 (8,950.00) (8,950.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ               138,600.00                69,300.00                     0.00               207,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                 5,880.00                 2,940.00                     0.00                 8,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                     0.00                 8,950.00                     0.00                 8,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                     0.00                   880.00                     0.00                   880.00
5103010103 ค่าที่พัก                     0.00                 2,100.00                     0.00                 2,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     0.00                 3,760.00                     0.00                 3,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ                     0.00                 7,920.00                     0.00                 7,920.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     0.00                 2,070.00                     0.00                 2,070.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                     0.00                11,360.00                     0.00                11,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                17,000.00                25,300.00                     0.00                42,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า                 3,531.72                 2,119.47                     0.00                 5,651.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                   535.00                 1,622.66                     0.00                 2,157.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์                     0.00                 3,725.21                     0.00                 3,725.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                 2,154.00                 1,708.00                     0.00                 3,862.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                19,870.69                     0.00                     0.00                19,870.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   496.12                     0.00                     0.00                   496.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                   494.68                     0.00                     0.00                   494.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                   273.75                     0.00                     0.00                   273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                 3,954.38                     0.00                     0.00                 3,954.38
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                    66.74                     0.00                     0.00                    66.74
 Amount                      0.00               731,034.73 (731,034.73)                     0.00