กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อตกลงในการร้องเรียนผ่านเว็บบอร์ดของกรมประมง
(ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง )

1. ขอให้ร้องเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือกฏ หรือระเบียบ หรือการปฏิบัติราชการหรือ การดำเนินงานของทางราชการกรมประมง ที่ไม่เหมาะสม ล่าช้า ขาดความถูกต้อง ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่อว่าจะทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่เป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของกรมประมง

2. สำหรับผู้ตั้งคำถามหรือร้องเรียน ส่วนอื่นให้ใช้เว็บบอร์ดของกรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ตั้งคำถามหรือร้องเรียน ส่วนอื่นให้ใช้เว็บบอร์ดของกรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ

3. โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ ในการร้องเรียน หรืออย่าร้องเรียนในลักษณะบ่งชี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นโปรดใช้ภาษาที่สุภาพ ในการร้องเรียน หรืออย่าร้องเรียนในลักษณะบ่งชี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น

4. ผู้ควบคุมเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ควบคุมเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

 

 


*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 ปวีณา มาพุฒ

 2019-08-11 20:43 น.

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเพาะเลี้ยงว์สัตว์น้ำจืดหรือการจับวัตส์น้ำจากธรรมชาติมากกว่ากันคะ ?

จากสถิตที่ได้ มีการเพาะเลี้ยงหรือจับจากธรรมชาติมากกว่ากันคะ 

สัตว์น้ำชนิดไหนที่ได้มากที่สุดจากการทำประมงทั้งสองวิธี

ถ้าจับจากเเหล่งน้ำ ส่วนใหญ่ได้มากจากบริเวณเเม่น้ำอะไรหรือเเหล่งไหน เช่น คู คลอง เเม่น้ำ บึง