กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
โปรดตั้งค่าการใช้เว็บบอร์ด! ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้เว็บบอร์ด

*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 เทพ

 2022-12-15 14:21 น.

 APD คืออะไรครับ

ตามหัวข้อเลยครับ APD คืออะไรครับแล้วต้องทำมั้ยครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-12-15 14:36 น.

 

APD คือ โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยเดิมทีกรมประมงได้ใช้หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD) เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้น แต่เนื่องจากประกาศกรมประมงฉบับดังกล่าวได้ออกไป จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดทำหนังสือกำกับฯ จากเดิมผู้ออกหนังสือกำกับฯ ให้แก่เกษตรกรคือเจ้าหน้าที่กรมประมง หรือกลุ่มองค์กรที่ได้รับการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับฯ ปรับเปลี่ยนเป็นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการฯ สามารถจัดทำหนังสือกำกับฯ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Real-time ทำให้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการฯ  สามารถจัดทำหนังสือกำกับฯ ผ่านระบบดังกล่าวได้ในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลการซื้อขายกุ้งทะเลในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65120014000001C

 ณิรดา ยุทธ์ธนปัทมา

 2022-02-14 11:10 น.

 ทะเบียนฟาร์มหมดอายุ

ทะเบียนฟาร์มหมดอายุ 5 วันแล้ว สามารถไปต่ออายุได้ไหม และใช้เอกสารอะไรบ้าง

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-02-14 16:32 น.

 

การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

หลักเกณฑ์

1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้แล้วและใกล้หมดอายุ หากประสงค์จะต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นแบบแสดงความจำนงค์ต่ออายุทะเบียนตามแบบ ทบ. 1-5 ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอายุลง

2. ผู้ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556

3. อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีกำหนด 3 ปีนับจากวันสิ้นอายุเดิม

เงื่อนไข

1. ในกรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่นมา เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้

2. กรณีการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน

3. กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารคำขอจนกว่าเอกสารประกอบคำขอจะครบถ้วนถูกต้อง

4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ

5. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

6. สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

1.บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ฉบับเดิม ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

3.หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

4.หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) เกษตรกรสามารถแสดง หลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าซื้ออาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น

5.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินอื่น

6.สัญญาเช่าที่ดิน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเกษตรกรเช่าที่ดินที่มีกำหนดระยะเวลา

 ความคิดเห็นเลขที่: 65020014000001C

 พีรพง

 2022-01-13 09:47 น.

 เลี้ยงเต่านาได้ไหม

เจอเต่านากลางถนนถ้าเลี้ยงไว้ผิดไหมคับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-01-17 10:24 น.

 

เต่านา เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยเกษตรกรที่เลี้ยงต้องได้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์  กรณีเจอเต่านา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงเพื่อรับเต่านาเพื่อส่งมอบหน่วยงานที่เลี้ยงต่อไป  038-511852 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65010014000003C

 pinan

 2022-01-10 09:53 น.

 ยาที่กรมประมงอนุญาตให้ใช้มีอะไรบ้างครับ

ยาที่กรมประมงอนุญาตให้ใช้มีอะไรบ้างครับ ประเภททั้งกุ้งและปลาครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-01-10 10:03 น.

 

 ยาที่กรมประมงอนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับการเพาะเลี้ยงในปลา

- Amoxicillin - ENRO (Enrofloxacin)

- Trimethoprim - Sulfadiazine

- Sulfadimethoxine - Sulfathiazole

- Sulfamonomethoxine

- Ormetroprim - OXO (Oxolinic acid)

- FLU (Flumequine) เฉพาะปลา Trout - Deltamethrin เฉพาะปลา Salmon

ส้าหรับการเพาะเลี้ยงในปลาและกุ้ง

- Oxytetracycline

- Tetracycline - Toltrazuril

 ความคิดเห็นเลขที่: 65010014000002C

 sayan

 2022-01-10 02:49 น.

 สอบถามครับเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทบ.1 ใช้อะไรบ้างครับและมีอายุกี่ปี

สอบถามครับเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทบ.1 ใช้อะไรบ้างครับและมีอายุกี่ปี

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-01-10 09:04 น.

 

เอกสาร หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)

1.บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ใบเดิมตัวจริง

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

3.หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

4.หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) เกษตรกรสามารถแสดง หลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าซื้ออาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น

5.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินอื่น

6.สัญญาเช่าที่ดิน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเกษตรกรเช่าที่ดินที่มีกำหนดระยะเวลา

ทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) มีอายุ 3 ปี ครับ

 ความคิดเห็นเลขที่: 65010014000001C