รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือนฯ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

รายงานการประชุมVideo Conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัด รอบการประเมินที่2/2563 ผ่านโปรแกรมZoom ..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือนฯ ปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61972

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 6/2563..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือนฯ ปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61959

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 5/2563 และประชุมประจำเดือนมิถุนายน2563..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือนฯ ปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref60167

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 4/2563 และประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2563..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือนฯ ปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref57797

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


สรุปรายงานคณะกรรมการ FC-จันทบุรี (31 มี.ค.63)..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือนฯ ปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55230

  ผู้ชม: 11 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,470)  LBIS (Fisheries Map).. (2,243) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,441) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,424) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,363) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,294) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,243) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,174) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,037) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,018) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (848) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (785) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (753) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (732) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (720) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (720) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (711) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (686) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (673) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (661)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092