รายงาน/สรุป "แผน-ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ" กรมประมง กองแผนงาน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.)..

รายงาน/สรุป "แผน-ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ" กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/37a363eae2

  ผู้ชม: 404 ครั้ง


สรุปผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) กรมประมง..

รายงาน/สรุป "แผน-ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ" กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref24488

  ผู้ชม: 439 ครั้ง


แผนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.)..

รายงาน/สรุป "แผน-ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ" กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref24485

  ผู้ชม: 107 ครั้ง


สรุปผลการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560..

รายงาน/สรุป "แผน-ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ" กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/68f536e254

  ผู้ชม: 78 ครั้ง


คู่มือและขั้นตอนการขอใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง ผ่านเว็บไซต์..

รายงาน/สรุป "แผน-ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ" กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/78d05d0e10

  ผู้ชม: 138 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานและงบประมาณกรมประมง.. (4,334)  เอกสารวิชาการ.. (1,492) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (1,000) การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (974) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (938) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (726) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (682) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (648) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (636) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (597) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (576) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (540) ประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (523) รายละเอียดและกำหนดการการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562.. (454) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (441) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (435) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 (บทคัดย่อ,รายงานการประชุมฯ ในรูปแบบ Digital File,แผนที่ห้องประชุมฯ).. (371) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (364) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (358) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (342)

    Copyright © 2016-2019 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com