รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 เดือน พ.ค. 65 


รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 เดือน เม.ย. 65 


รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 เดือน มี.ค. 65 


รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 เดือน ก.พ. 65 


รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 เดือน ม.ค. 65 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)   234   แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านก...  189  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  183  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง    183  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  167  แผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   132  ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)   24  ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)   20  ทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)   19  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด   18