ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ก.ย.64


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ส.ค.64


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ก.ค.64


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน มิ.ย.64


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน พ.ค.64


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือกับผอ.ศทส.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามาร...  172   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศประมงสำหรับผู้บริหาร   158  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง    146  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  145  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านก...  140  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  126  “ผอ.ศทส.เข้าร่วมหารือนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับ GISTDA”   110  แผนที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   68  พื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   39

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278