เอกสารเผยแพร่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Analysis of production and environmental effects of Nile tilapia and white shrim...  130   ระบบติดตามเรือประมง (VMS) และผลจับสัตว์น้ำ (e-logbook) ในเชิงพื้นที่และเวลา   122  การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศั...  116  การพัฒนาความพร้อมและขับเคลื่อน กรมประมงไปสู่องค์กรดิจิทัล    112  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็...  110  สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หอยลาย    105  การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 ...  101  การประชุมจัดทำมาตรฐานจีน ไต๋หวัน เกาหลี   100  Operation Manual AN-IUU Interactive Platform   91  The Approach of Assessing the Product Potential of Mussel Culture Using Space T...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ