รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


เอกสารประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 


รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 


รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาห...  100   ลงพื้นที่จัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว    96   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  80  กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา   77  มุทรสาคร เข้าร่่วมตรวจเรือประมงทำผิดกฏหมาย กับ คณะทำงานฯ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้า...  76  ประชุมกลุ่มเกษตรกรทำการประมงเรือเล็กบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรส...  75  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน   74  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้...  73  ระชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2564    72  ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก...  71