04 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย

042 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไข..

04 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53616

  ผู้ชม: 205 ครั้ง


041 แบบหนังสือราชการ..

04 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53615

  ผู้ชม: 81 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,737)  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (441) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (434) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (406) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (382) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (376) ระบบ NRIIS.. (347) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (342) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (335) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (305) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (296) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (292) ความหลากหลายและการกระจายของลูกปลาในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (292) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (281) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (235) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (222) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (113) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (113) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (113) คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (112)