ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (759)  เอกสารอนุมัติฝึกอบรมบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2562.. (625) ดาวน์โหลดเอกสาร งบประมาณลงรายกองและโครงการ-เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (โครงสร้างเดิม).. (480) ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ.. (411) คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 .. (376) วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้.. (371) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านท่าแร่ และโครงกา.. (365) กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ จัดการประชุมนโยบายการพัฒนาประมง สืบสาน รักษาและต่อยอด การเพิ่มคุณค่าสัตว์น้ำในพระราชดำริให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิ.. (336) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เดินทางเข้าติดตามการดำเ.. (329) ระบบรายงาน E-FARMER.. (312) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื.. (307) หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร.. (296) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมชั้น .. (292) วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบ.. (292) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ.. (279) เจ้าหน้าที่ กพฉ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (273) วันที่ 13 กันยายน 2562 ผอ.กคพ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กพฉ.เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องผลการสำรวจติดตามการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอ.. (252) แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ.. (244) ประชุมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประช.. (237)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900