ดาวน์โหลดเอกสาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


โอนจัดสรรงบประมาณ รอบ 2 ณ 17 ส.ค. 64 


โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 13 ส.ค. 2564 


แผนแม่บท พศ.60-64


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี   689   กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   603  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ   583  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ   465  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช   440  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   375  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา   369  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง   317  Facebook    278  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี   248